Истакнат пост

Некои податоци просто се невероватни

Некои податоци се просто невероватни,зачудувачки. На прв поглед изгледа дека нема некоја директна врска со техниката и технологијата , но ...

ДОКУМЕНТИ

 Учебник за IV-то одд.(деветолетка)
Учебник за VI-то одд.(деветолетка)

Модернизација на наставата по тeхничко образованиелинкот не работи -документот е повлечен од интернет

повеќе


Настава  и учење за 21 век

повеќеУПАТСТВО    ЗА   ВРЕДНУВАЊЕ НА     ИСПОЛНУВАЊЕТО     НА    РАБОТНИТЕ    ДОЛЖНОСТИ       НА НАСТАВНИЦИТЕ       И   СТРУЧНИТЕ    СОРАБОТНИЦИ     ВО   О СНОВНОТО                                                             И                       СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ      Критериум за оценување - Блумова таксономија

повеќеНаставна програма за VII,VIII и IX-то одд.за предметот техничко образование 2012 год.
Образовни стандарди за постигањата на учениците по наставниот предмет  ТО
Ученичко досие-образец
Упатство за водење на ученичко досие
Прирачник за употреба на компјутерски управувачки уред


 

повеќе

Програм за управување со компјутерски управувачки уред

Првземи го програморт со клик на фотографијата или на зборот повеќе

Решение за работни задачи за учебната 205-2016 г.

Одобрени се работните задачи за учебната 2015-2016 годи. по предметот техничко образование од авторите : Катерина Георгиева,Вера Велјановска и Благој Николовски.Ви посакувам успешна работа.