Истакнат пост

Некои податоци просто се невероватни

Некои податоци се просто невероватни,зачудувачки. На прв поглед изгледа дека нема некоја директна врска со техниката и технологијата , но ...

Реката Вардар

Должината на Вардар од изворот Вруток, до границата со Грција, всушност е 290 km (или поточно 289,5 km), а не 301 km, како што обично може да се прочита по разните извори на податоци.
На сите ни е општо познат податокот дека реката Вардар е долга 388 km, од кои во Република Македонија 301 km. Всушност, ова се учи како даден факт уште во основните училишта.
Со помош на детално векторизираната (дигитализирана) линија по коритото на реката Вардар, исцртана од топографски карти со размер 1 : 25 000, како и 3Д дигитален теренски модел. Според овие пресметки, ако се земе должината на Вардар од изворот Вруток, тогаш до границата со Грција таа изнесува точно 289,5 km.
Доколку се земе пак должината заедно со изворишната притока на Вардар – Дуфска Река (над с. Вруток), се добива вкупна должина од 299,7 km. Проблем е која вредност треба да се користи како вкупна должина на Вардар, дали од изворот Вруток или од изворот на Дуфска Река, која е изворишна притока на Вардар. Вообичаено е за т.н. максимална должина на река, да се смета должината на реката од устието, до изворот на најдолгиот изворишен крак. Вака сметано, Вардар има вкупна должина од 299,5 km или заедно со делот во Грција 385,7 km.
Важно е да се напомене дека должината на Вардар од изворот Вруток, до границата со Грција, всушност е 290 km (или поточно 289,5 km), а не 301 km, како што обично може да се прочита по разните извори на податоци. Вредноста од 301 km (реално 299,7 km), може да се земе само во контекст на должината заедно со Дуфска Река (10,2 km) над с. Вруток.
12.02.2016